Začít spolu

Filozofický základ programu Začít spolu a jeho cíle
Bez ohledu na to, kde žijí, budou muset dnešní děti čelit po celý svůj život změnám: sociálním a politickým, změnám prostředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu vedoucím ke změnám na trhu práce, atd.
Program Začít spolu uznává, oceňuje a podněcuje vývoj těch charakteristických rysů osobnosti, které jsou v současné a v rychle se měnící společnosti 21. století obzvlášť potřebné. Intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti dnešní doby:
1.    komunikaci
2.    spolupráci
3.    řešení problémů
Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Zaměřujeme se na vnitřní motivaci k učení.
Mezi další cíle, které pomáhají rozvíjet tyto schopnosti, patří:
•    přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
•    kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
•    rozpoznávat problémy a řešit je
•    být tvůrčí, mít představivost
•    sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
•    podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 
Principy programu Začít spolu

Důraz na individuální přístup ke každému dítěti
•    umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
•    stanovit pro každé dítě individuální plán
•    tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
•    integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností a do celkového týdenního plánu

Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte a přijímání odpovědnosti za ni
•    připravovat dětem podnětné prostředí, pracovat v centrech aktivit, doplňovat je vhodnými pomůckami a materiály, se kterými si mohou děti hrát, zkoumat je a pracovat. Takto připravit podmínky pro integrované (celostní) učení.

Důraz na účast rodiny
•    rodinu brát jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí
•    rozvíjet komunikační strategie
•    zaktivovat a zkvalitnit práci rodičovské rady
•    rodičům nabízet odbornou literaturu a pedagogickou konzultační poradnu
•    vytvářet i nadále podmínky rodičům pro aktivní zapojení do výchovných činností dětí v průběhu celého dne, vytvářet prostor pro spolurozhodování, vzájemnou odpovědnost
•    vytvářet dobré partnerské vztahy mezi rodinou a týmem školy

Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
•    vytvářet podmínky pro inkluzivní vzdělávání, zařazení dětí se speciálními potřebami (samostudium učitelek, odborné semináře, spolupráce s neurologem, pediatrem, psychologem, SPC, rehabilitačním centrem,…)
Program Začít spolu představuje velmi otevřený systém, který se neustále vyvíjí a reaguje na nové poznatky z oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům. Je v naprostém souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.