GDPR

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) Mateřské školy Rohozná – příspěvkové organizace, IČ: 750 18 292 (dále též „Organizace“), sídlem Rohozná 240, PSČ: 569 72 kontaktní též na osobniudaje@msrohozna.cz

V rámci povinnosti zavedení pravidel ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25. 05. 2018, Vám tímto oznamujeme, že jsme tato pravidla plnohodnotně zavedli.  Veškerá zpracování osobních údajů, která provádíme, jsou zaznamenány v Záznamech o činnostech zpracování (dle čl. 30 GDPR), které jsou v úředních hodinách k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitelky mateřské školy. Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě povinnosti, kterou nám ukládá obecně závazný právní předpis, tedy obecně je právním základem zpracování osobních údajů splnění zákonné povinnosti s lhůtou pro uložení zpracování dle konkrétního právního předpisu.

Výjimky tvoří následující zpracování
- evidence obědů ve školní jídelně pro cizí strávníky

Vaše osobní údaje předáváme jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit své povinnosti (vše je vyznačeno v Záznamech o činnostech zpracování). Vaše osobní údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.
Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Též jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dle čl. 37 odst. 1. písm. a) GDPR), kterým je pan Jan Škranc, GSM: +420 734 429 831, e-mail: osobniudaje@msrohozna.cz, u kterého se můžete dotazovat či uplatňovat svá práva, jež s ochranou osobních údajů souvisí; pro poštovní korespondenci laskavě doručujte přímo našemu obecnímu úřadu.

Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatnit svá práva u soudu.

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů či upozornění se prosím neváhejte obracet na vedení obecního úřadu či přímo na pana Škrance.

Bc. Dagmar Pachovská, ředitelka školy

E-mail GDPR: 
osobniudaje@msrohozna.cz